2502, 2020

SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2019

februari 25th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2019. Sammanfattning perioden januari – december 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 326 kSEK (-2 597) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,42) · Ett komplett sensorsystem har tagits fram · Sensorn klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc. · System för loggning av svetskvaliteten har introducerats  · Validering av sensorsystemets funktion och tillförlitlighet pågår · Styrelsen fattade beslut om att genomföra nyemission i början av 2020     Sammanfattning perioden oktober – december 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -297 kSEK (-710) · Resultat per aktie efter utspädning -0,05 SEK (-0,12) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 257 kSEK (1 730)     Händelser efter rapportperiodens utgång · Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

1902, 2020

SEALWACS AB: Rättelse; Sista dag för handel i BTA utan MAR-etikett

februari 19th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SEALWACS AB: Rättelse; Sista dag för handel i BTA utan MAR-etikett

Felaktigt var det med en MAR-etikett i det pressmeddelande som publicerades tidigare idag. Detta är en rättelse utan etikett. I januari genomförde SEALWACS AB (”SealWacs”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 24 februari 2020 och stoppdag är den 26 februari 2020.

1902, 2020

SEALWACS AB: Sista dag för handel i BTA

februari 19th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SEALWACS AB: Sista dag för handel i BTA

I januari genomförde SEALWACS AB (”SealWacs”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 3 080 270 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 24 februari 2020 och stoppdag är den 26 februari 2020.

402, 2020

SEALWACS AB: Företrädesemissionen fulltecknad

februari 4th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SEALWACS AB: Företrädesemissionen fulltecknad

Den 30 januari 2020 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission om högst 2 464 216 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om exakt 100 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 2 464 216 SEK före emissionskostnader om cirka 0,15 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut i morgon, den 5 februari 2020.

1601, 2020

SealWacs företrädesemission startar idag

januari 16th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs företrädesemission startar idag

Idag den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns sedan igår att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

1501, 2020

SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

januari 15th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s (”SealWacs”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 15 januari. Vid full tecknings tillförs bolaget 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stockmarkets(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

701, 2020

SealWacs beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera validering av ”SealWacs Sensor”.

januari 7th, 2020|Kommentarer inaktiverade för SealWacs beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera validering av ”SealWacs Sensor”.

Vid styrelsesammanträde i Sealwacs AB (publ) idag den 7 januari 2020 beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 2,5 MSEK. Syftet med nyemissionen är att finansiera valideringen av ”SealWacs Sensor” och den inledande marknadsintroduktionen av systemet. 

2811, 2019

SealWacs AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

november 28th, 2019|Kommentarer inaktiverade för SealWacs AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2019.