Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2016. Sammanfattning perioden januari – december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -2 515 kSEK (-1 623) · Resultat per aktie efter utspädning -0,82 SEK (-0,70) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 178 kSEK (4 524) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Svåraste tekniska utmaningarna lösta · Samarbete med utvecklingsföretag och plastpåstillverkare Sammanfattning perioden oktober - december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -673 kSEK (-489) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,20) Händelser efter rapportperiodens utgång · Lansering inledd – förhandlingar om ett första avtal pågår · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.