Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2016.

Sammanfattning perioden januari – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -2 515 kSEK (-1 623)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,82 SEK (-0,70)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 178 kSEK (4 524)
· Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget
· Svåraste tekniska utmaningarna lösta
· Samarbete med utvecklingsföretag och plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden oktober – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -673 kSEK (-489)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,20)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Lansering inledd – förhandlingar om ett första avtal pågår
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela bokslutskommunikén