SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017. Sammanfattning perioden januari – mars 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -744 kSEK (-682) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,22) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 371 kSEK (4 195) · Lansering inledd – Ett första avtal med kund ingånget Händelser efter rapportperiodens utgång · Förhandlingar om ytterligare ett försäljningsavtal pågår · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.