Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Sammanfattning perioden januari – mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -744 kSEK (-682)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,22)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 371 kSEK (4 195)
· Lansering inledd – Ett första avtal med kund ingånget

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Förhandlingar om ytterligare ett försäljningsavtal pågår
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela bilagan