SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

Sammanfattning perioden januari – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112) · Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339) · SealWacs Sensor CE-märkt · Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14) Händelser efter rapportperiodens utgång · Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader · Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn · Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats · Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.