Sammanfattning perioden januari – juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339)
· SealWacs Sensor CE-märkt
· Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden april – juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader
· Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn
· Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela Delårsrapporten