Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2017.

Sammanfattning perioden januari – september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 856 kSEK (-1 842)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,60 SEK (-0,60)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 448 kSEK (2 760)
· SealWacs Sensor CE-märkt
· Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden juli – september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -424 kSEK (-730)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,24)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Patentansökan inlämnad till svenska patentverket, PRV
· Lyckad test av prototyplarm hos kund
· Extra bolagsstämma fattade beslut om företrädesemission
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela Delårsrapporten