Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning perioden januari – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -2 311 kSEK (-2 515)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,71 SEK (-0,82)
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4 011 kSEK (2 178)
· Första ordern tecknades i februari 2017
· Installation påbörjades under våren
· Framtagning av larmsystem efter kundens önskemål
· Slutlig installation uppskjuten
· Utprovning påbörjas hos ytterligare en tillverkare

Sammanfattning perioden oktober – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -455 kSEK (-679)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Ytterligare förseningar av installation hos kund
· Anpassning och utprovning av sensorsystemet långt framskridet hos den andra tillverkaren och styrelsen prioriterar att slutföra dessa aktiviteter
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela bokslutskommunikén