Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018. Sammanfattning perioden januari – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432) · Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701) · Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare Sammanfattning perioden april – juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22) Händelser efter rapportperiodens utgång · Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande · Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel, har upptäckts · Korrigerande åtgärder har vidtagits