Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari – juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 460 kSEK (-1 432)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,47)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 984 kSEK (701)
· Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare

Sammanfattning perioden april – juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -716 kSEK (-689)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,22)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande
· Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel, har upptäckts
· Korrigerande åtgärder har vidtagits

Se hela Delårsrapporten