Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för 2018.

Sammanfattning perioden januari – december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -2 597 kSEK (-2 311)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,42 SEK (-0,71)
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 730 kSEK (4 011)
· Anpassning och utprovning hos två svenska tillverkare av plastpåsar

Sammanfattning perioden oktober – december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -710 kSEK (-455)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,12)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Ytterligare förseningar i anpassning och utprovning
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela bokslutskommunikén