Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Sammanfattning perioden januari – mars 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -477 kSEK (-541)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,09)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 180 kSEK (3 927)
· Anpassning och utprovning hos svenska tillverkare långt framskriden

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Tidigare rapporterade tekniska begränsningar nu avhjälpta
· Validering av sensorsystemets funktion planeras
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se hela Delårsrapporten