Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2019.

Sammanfattning perioden januari – december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 326 kSEK (-2 597)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,42)
· Ett komplett sensorsystem har tagits fram
· Sensorn klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc.
· System för loggning av svetskvaliteten har introducerats 
· Validering av sensorsystemets funktion och tillförlitlighet pågår
· Styrelsen fattade beslut om att genomföra nyemission i början av 2020

 

 

Sammanfattning perioden oktober – december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -297 kSEK (-710)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,05 SEK (-0,12)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 257 kSEK (1 730)

 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Se Bilagan