Rättelse i PM med kallelsen: Av misstag kom det med en MAR-etikett i det ursprungliga pressmeddelandet. Den ska inte vara med.

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.

Se bilagan