Styrelsen för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2020.

Se Bilagan