SealWacs ser utomordentliga möjligheter för en snabb penetration av marknaden. Den stora kundnyttan, låga tillverkningskostnader och en ovanligt lättillgänglig internationell marknad talar för en snabb utveckling. Marknadsintroduktionen måste emellertid genomföras tämligen försiktigt. SealWacs Sensor innebär ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera produktionen och det är därför viktigt att fånga upp de första användarnas synpunkter på produkten och inte minst deras önskemål om hur de vill erhålla informationen om att svetsprocessen inte når upp till kravspecifikationen.

Produktutvecklingen är genomförd. Bolaget förfogar nu över en väl fungerande sensor som provats ut under realistiska produktionsförhållanden.

Producenterna av plastpåsar på rulle, har ett uttalat behov av att minska kassation och produktionsbortfall. Avsevärt minskade kassationskostnader innebär en högst väsentligt ökad vinst i produktionen.

En investering i SealWacs produkt har en marginell påverkan på tillverkarnas investeringar men en avsevärt positiv påverkan på deras lönsamhet.

SealWacs kan nå ut till en stor världsmarknad med låga kostnader, genom att bearbeta ett fåtal tillverkare av svetsstationer.