SS

Upphovsmannen till SealWacs mätmetod, Erling Svensson, var tidigare marknadschef på FAS Converting Machinery AB. Det är ett företag som tillverkar svetsmaskiner för användning i den högt automatiserade industrin för tillverkning av plast-, frys- och soppåsar på rulle. Varje dag konsumeras sådana av miljarder människor runt om i världen. Som marknadsansvarig fick Erling, ofta påpekanden om kvalitetsbrister i svets-processen och i många år har han sedan, i samarbete med olika forskningsinstitutioner, utvecklat teknik för att lösa problemet. 

Även när bara någon enstaka procent av produktionen är undermålig, drabbas tillverkarna av höga kostnader, genom den omfattande hantering kassationen leder till. Kostnaden för kassationer kan uppgå till cirka tio procent av produktionskostnaderna, vilket har en starkt negativ påverkan på lönsamheten. Efter omfattande under-sökningar har SealWacs fått denna bild styrkt. De intervjuade experterna inom industrin har gett entydiga svar på frågorna om kvalitetsbrister och lönsamhetsproblem. 

SealWacs bildades av en grupp industrialister, med mångårig erfarenhet från utveckling av startup-företag samt högteknologisk och internationell produkt-, affärs- och marknadsutveckling. Bolaget knöt Erling Svensson till sig och förvärvade hans uppfinning och driver nu utvecklingen av en produkt, SealWacs Sensor, för beröringsfri realtidsövervakning av svetskvalitet. Övervakningen integreras i tillverknings-processen och ger en varningssignal så fort någon eller några svetsar inte uppfyller kraven för hållfasthet och minskar därmed kassationerna. Vi ser framför oss att SealWacs Sensor kommer bli standard på alla nya svetsanläggningar i framtiden och även eftermonteras i befintliga produktionslinor. 

Med detta som grund ser vi en ljus framtid för SealWacs. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget och genom publika nyemissioner om totalt cirka 7 MSEK har den fortsatta utvecklingen finansierats. I december 2016 har 5 MSEK av dessa pengar förbrukats och det har lett fram till att vi idag har en färdigutvecklad sensor, som provats ut under realistiska produktionsförhållandet ute i industrin. Nu CE-märks produkten. En patentansökan är under framtagning och kommer att lämnas in inom kort. Planeringen av lanseringen är i full gång.

Marknadsintroduktionen av SealWacs Sensor kommer att genomföras stegvis och med stor försiktighet till en början. Vi kommer inledningsvis att vända oss till ett fåtal tillverkare av plastpåsar på rulle. På så vis hoppas vi få värdefull feedback på produkten och inte minst önskemål om relevanta användargränssnitt.  Vi vet ännu inte vilket presentationsformat användarna föredrar. Vill man att sensorn ska larma om att svetsen inte längre fungerar som den ska eller önskar man automatiskt produktionsstopp? Det finns många varianter på dessa teman.

Vår marknadsföring och säljprocess kommer att bedrivas kostnadseffektivt  eftersom vi primärt riktar oss mot det fåtal internationella aktörer som levererar automatiska svetsstationer. Ett tiotal internationellt verksamma svetstillverkare levererar till tusentals påstillverkare över hela världen. I ett senare skede avser vi också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga svetsmaskiner. 

Slutligen vill jag nämna att vi kommer att fortsätta driva Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Sören Sandström,VD